Όροι Χρήσης

Ισχύει από 01/12/2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα «www.neonailgreece.gr» είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης καλλυντικών προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, εφεξής καλούμενο ως «ηλεκτρονικό κατάστημα», με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας neonailgr@gmail.com και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 213 099 2238. Η ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία ELLONAILS IKE, με έδρα Λ. Μεσογείων 248, Χολαργός, ΑΦΜ 998854917, τηλ. 213 0992238, εφεξής καλούμενη Εταιρεία.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, μόνον εφόσον τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται ότι έχει λάβει γνώση των Όρων Χρήσης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και ως εκ τούτου οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Η χρήση του ιστοτόπου μετά την εκάστοτε τροποποίηση συνεπάγεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α1. Τροποποιήσεις Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία περιλαμβάνεται στον ιστότοπο, καθώς επίσης και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων.

Α2. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής, κατά την κοινή πείρα ή/και λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. 

Α3. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων/ συνεργατών/ προμηθευτών της, για το οποίο η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου. Εξαιρείται η εκτύπωση μέρους του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, με αποκλειστικό σκοπό την υποβολή παραγγελίας ή τη χρήση του για αγορές. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας από την Εταιρεία ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Α4. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα οδηγούν σε υποσελίδες του καταστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσουν τον χρήστη εκτός του ηλεκτρονικού καταστήματος, σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή για οποιοδήποτε σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε αυτές. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις διαδικτυακές εκπομπές ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

A5. Ευθύνη Εταιρείας

Η Εταιρεία, όσον αφορά τις συναλλαγές της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη, και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τον πελάτη περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, τεχνικά χαρακτηριστικά, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “ως έχουν”. Σε καμία περίπτωση, η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από το κατάστημα ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του καταστήματος.

Μέχρι ο αγοραστής να καταβάλει εξ ολοκλήρου το αντίτιμο, η εταιρεία παρακρατεί την κυριότητα των προϊόντων. Τα προϊόντα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας δεν δύνανται να ενεχυριάζονται ή να μεταβιβάζονται ως εγγύηση σε τρίτους πριν από την συνολική καταβολή του αντίτιμου. Αν ο αγοραστής δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του για την καταβολή του αντίτιμου, τότε η εταιρεία δικαιούται να επικαλεστεί την παρακράτηση κυριότητας και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Α6. Ευθύνη Χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας και τις σελίδες του για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις
 2. αποστολή – μαζική αποστολή με e-mail με σκοπό διαφημιστικούς λόγους χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρείας.
 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
 6. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 7. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 8. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 9. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

A7. Ασφάλεια Συναλλαγών και Πελάτη

Η Εταιρεία παρέχει στον αγοραστή ασφάλεια στις συναλλαγές του αλλά και στη μεταφορά των προσωπικών του στοιχείων. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί πρωτόκολλο κρυπτογράφησης https. 

Α8. Cookies

Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του επισκέπτη / χρήστη, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί, όταν επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Τα cookies βοηθούν την Εταιρεία να συλλέξει πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού της τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του διαδικτυακού τόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν συλλέγει πληροφορίες που να ταυτοποιούν τον επισκέπτη / χρήστη προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του, ώστε να απενεργοποιήσει τα cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.

A9. Λοιπές Διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ιδίως από τη νομοθεσία που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο webgate.ec.europa.eu για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE).  Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα τα οποία συναλλάσσονται για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, ερευνητική, επιχειρηματική ή οποιαδήποτε επαγγελματική τους δραστηριότητα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας.

Β. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Β1. Αγορές

Η Εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους επισκέπτες/ χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δεδομένα διαθεσιμότητας και δευτερευόντων χαρακτηριστικών των προϊόντων. Επίσης, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση – αναγραφή της τιμής και της διαθεσιμότητας ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών, εφόσον ο επισκέπτης/αγοραστής διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό, πριν προχωρήσει στην παραγγελιά του, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία τηλεφωνικώς ή μέσω email ή μέσω της αυτόματης φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.

Κατά την παραγγελία των προϊόντων, ο χρήστης θα πρέπει να έχει γνώση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που έχει παραγγείλει και της καταλληλόλητας τους για την χρήση για την οποία τα προορίζει. Γι’ αυτό πρέπει να επιλέξει με προσοχή το κάθε προϊόν και να βεβαιωθεί ότι είναι αυτό που πράγματι επιθυμεί. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη συμβατής χρήσης αυτών.

Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο αγοραστής θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε κατά την αγορά, επιβεβαιωτικό email για την επιτυχή καταχώρηση της παραγγελίας του μαζί με το περιεχόμενό και τον κωδικό αριθμό της.

Κατά την επεξεργασία/ προετοιμασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών, αν προκύψει κάποια εκκρεμότητα, τότε θα αποσταλεί αντίστοιχο e-mail προς τον αγοραστή. Εναλλακτικά, η επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί στα τηλέφωνα που έχει καταχωρήσει ο αγοραστής κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τέλος, ο αγοραστής θα λάβει ενημερωτικό e-mail όταν η παραγγελία του έχει παραδοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών ή στο πρακτορείο μεταφορών. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας. Ο αγοραστής θα πρέπει να διατηρεί τα e-mail αυτά καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μέχρι και την ολοκλήρωση.

Β2. Τιμές

Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α. όπως αυτός καθορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία. 

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν δαπάνες σχετικές με την αποστολή. Το κόστος αποστολής θα προστεθεί στο ποσό των προϊόντων και θα εμφανιστεί στο καλάθι αγοράς. Ο χρήστης/ αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το κόστος αποστολής όλων των δυνατών μεταφορικών τρόπων που ισχύουν για την παραγγελία του και να επιλέξει τη μέθοδο που επιθυμεί προτού επιβεβαιώσει και ολοκληρώσει την αγορά.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.  

Β3. Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Πληρωμή κατά την παραλαβή από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας είτε μετρητοίς ή με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα.
 2. Με αντικαταβολή του αντιτίμου της παραγγελίας κατά την παράδοση του προϊόντος στον τόπο που έχει επιλέξει ο αγοραστής. Ο τρόπος αυτός πληρωμής αφορά μόνο αποστολές που παραδίδονται με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) και έχει επιπλέον χρέωση που είναι ίση με το κόστος αντικαταβολής, το οποίο θα σας εμφανιστεί στο καλάθι αγοράς. 
 3. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, η παραγγελία αποστέλλεται, εφόσον εμφανιστεί το ποσό της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ή ο αγοραστής στείλει με e-mail στην εταιρεία το ονομαστικό αποδεικτικό κατάθεσης στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως αιτιολογία ο αριθμός παραγγελίας. Ο αγοραστής επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής.

Β4. Τρόποι Αποστολής

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την παράδοση της παραγγελίας στον τόπο που επιθυμεί ο αγοραστής. Αφού ο πελάτης τοποθετήσει τα προϊόντα που επιθυμεί στο καλάθι αγορών του, εμφανίζονται όλοι οι δυνατοί τρόποι αποστολής της παραγγελίας και το αντίστοιχο κόστος τους και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αυτόν που επιθυμεί. Δυνατοί τρόποι αποστολής είναι οι ακόλουθοι:

Α) Μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier)

Β) Παραλαβή από το κατάστημα

Ο Πελάτης δύναται να παραλάβει την παραγγελία του από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας κατά τις ώρες του ωραρίου λειτουργίας της. Στην περίπτωση που ο αγοραστής επιλέξει παραλαβή από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, τότε θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς ή με sms για το πότε η παραγγελία θα είναι έτοιμη προς παραλαβή στο κατάστημα (επιβεβαίωση παραλαβής). Ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του από το κατάστημα της Εταιρείας εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης πρέπει να επιδεικνύει την επιβεβαίωση της παραγγελίας ή/και την ειδοποίηση για την παραλαβή καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Αν ο πελάτης δε δύναται να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του αλλά επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, τότε οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Εταιρεία αναφέροντας τα στοιχεία του προσώπου που θα παραλάβει και το οποίο ομοίως θα πρέπει να φέρει επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παραλαβή. Στην περίπτωση αγοράς με τιμολόγιο, θα πρέπει το άτομο που θα παραλάβει την παραγγελία, να γνωρίζει και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία θα γίνει η τιμολόγηση.

Β5. Έξοδα Αποστολής

Το κόστος αποστολής της παραγγελίας υπολογίζεται και αναγράφεται αφού ο χρήστης τοποθετήσει τα προϊόντα που επιθυμεί στο καλάθι αγορών.  

Β6. Επιστροφές Προϊόντων – Υπαναχωρήσεις

Η Εταιρία δίνει τη δυνατότητα στον αγοραστή να επιστρέψει ένα προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών οι οποίες ξεκινούν από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος. Η επιστροφή του προϊόντος από τον αγοραστή γίνεται με την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο πώλησης συνοδευόμενο με δελτίο επιστροφής. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση, μη χρησιμοποιημένο, στη διεύθυνση του φυσικού καταστήματος της Εταιρείας. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής. Εφού ελεγχθεί το προϊόν, επιστρέφεται στον πελάτη το τίμημα του προϊόντος με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το είχε καταβάλει, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με τον πελάτη. Τυχόν τραπεζικά ή άλλα έξοδα ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης, βαρύνουν τον τελευταίο. Η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει μέρος του τιμήματος και να συμψηφίσει τυχόν ζημία που προκύπτει από μείωση της αξίας του προϊόντος με το ποσό επιστροφής σε περίπτωση υπαναχώρησης του αγοραστή.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές:

 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. 
 • Στις περιπτώσεις που η συσκευασία των παραδιδόμενων προϊόντων έχει αποσφραγιστεί / υποστεί φθορά ή απουσιάζει οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα της συσκευασίας.
 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.

Β7. Ελαττωματικά Προϊόντα

Ο πελάτης δικαιούται επίσης, εντός των νόμιμων χρονικών πλαισίων, να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος.

Σε περίπτωση ελαττώματος, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς ή με email με την Εταιρεία και να λάβει όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες βοηθητικές κατευθύνσεις και πληροφορίες.

Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον πελάτη, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

Εφόσον ένα προϊόν επιστραφεί ως ελαττωματικό και λάβει συγκεκριμένο αριθμό εντολής επισκευής, ο πελάτης θα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και πορεία κάθε εντολής σχετικής με τυχόν ελαττωματικότητα, βάσει του αριθμού της εντολής επισκευής.

Αποκλείεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφορικά με την ελαττωματικότητα των προϊόντων.

Β8. Εγγυήσεις

Η Εταιρεία εγγυάται ότι το προϊόν θα παραδοθεί καινούριο και αμεταχείριστο στον τόπο που έχει οριστεί.

Αν εμφανιστεί ελάττωμα στο προϊόν που οφείλεται σε σφάλμα της Εταιρείας, τότε αυτή οφείλει να επανορθώσει αντικαθιστώντας το ελαττωματικό προϊόν δωρεάν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ή να αποζημιώσει τον αγοραστή.